Các lĩnh vực hoạt động

Thuế

TaxLuật thuế ảnh hưởng đến hầu hết mọi quyết định pháp lý và giao dịch mà cá nhân và doanh nghiệp phải đối mặt hàng ngày. Chúng tôi làm việc với khách hàng để hiểu hoàn cảnh của họ và phát triển các chiến lược phù hợp với sự tuân thủ thuế của liên bang, tiểu bang, địa phương và cả quốc tế trong khi vẫn mang đến các giải pháp tốt nhất cho họ. Chúng tôi hiểu rõ những rắc rối của cả luật thuế trong và ngoài nước để các doanh nghiệp có thể tham gia vào nền kinh tế toàn cầu với ít rủi ro nhất và giá trị nhất. Cách tiếp cận tích hợp của chúng tôi đối với luật thuế là điều cần thiết và chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi chủ động thông qua kế hoạch thuế và tư vấn về việc tuân thủ liên tục. Ngoài việc giúp đỡ về khía cạnh thuế trong việc sáp nhập và mua lại, tái cơ cấu công ty, tài chính và các khoản đầu tư dự án khác, chúng tôi giúp đỡ các tổ chức từ thiện, các quỹ tư nhân và các tổ chức 501 (c) khác với việc xây dựng cấu trúc và hoạt động liên tục.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực