Các lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh & Doanh nghiệp

Business and CorporateTốc độ đổi mới và toàn cầu hoá có nghĩa là các doanh nghiệp phải liên tục thích ứng và phát triển để duy trì sự cạnh tranh và theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thế giới. Chúng tôi tự hào về việc phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng để tìm hiểu việc kinh doanh của họ một cách thấu đáo. Hiểu được hoàn cảnh của khách hàng đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tùy biến thông minh, năng động, hiệu quả và cân nhắc đến bức tranh tổng thể mục tiêu chiến lược của một doanh nghiệp. 

Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi thông qua mỗi giai đoạn của mọi giao dịch kinh doanh, từ sáp nhập và mua lại, đầu tư, liên doanh, các giao dịch thoát ra và các chiến lược chống độc quyền, sở hữu trí tuệ và các vấn đề về quy định và tuân thủ.

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ cách tiếp cận của chúng tôi trong việc đánh giá cả rủi ro cá nhân và kinh doanh của mỗi giao dịch khi đối mặt với các quy định phát triển và luật thuế.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực