Các lĩnh vực hoạt động

Chiến lược Tài sản

Estate Planning and Wealth PreservationLên kế hoạch cho các sự kiện quan trọng của cuộc đời, cái chết hoặc tai nạn có thể gây ra áp lực, đặc biệt là khi tính đến việc chăm sóc người thân khi không có bạn. Bảo vệ tài sản và sự sung túc của bạn là điều cần thiết và đòi hỏi phải có những kế hoạch tài chính, tài sản và chiến lược thuế cẩn thận. 

Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi hiểu rõ và định hướng các lựa chọn về kế hoạch cho bất động sản, bao gồm di chúc, các ủy thác khi còn sống có thể huỷ bỏ, quyền hạn của luật sư, di chúc và các tài liệu cần thiết về bất động sản khác trong khi tư vấn các chiến lược để bảo vệ tài sản của họ, giảm thiểu các tác động về thuế và tránh các vấn đề về chứng thực di chúc.

Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi lập ra các nguồn tài trợ, các quỹ từ thiện, các tổ chức phi lợi nhuận và các chương trình cho đi khác để hoàn thành kế hoạch tài chính và bất động sản của họ. Chúng tôi cũng cung cấp chiến lược cho khách hàng về cách thức tốt nhất để bảo vệ tài sản của họ thông qua kế hoạch bảo mật, tín thác bảo vệ tài sản và sử dụng các pháp nhân.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực