Cam kết Bảo mật

Điều khoản sử dụng

Với việc sử dụng Website 3i Law và bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến web (“Website”), bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng và Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn sẽ không được sử dụng Website này. 

Các tài liệu trên Website được soạn thảo bởi 3i Law vì mục đích duy nhất, đó là thông tin tổng quát, không nhằm mục đích và không được dùng để tạo thành các lời khuyên pháp lý hay lôi kéo nhằm hình thành mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng, và vì thế, không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng nào được tạo ra thông qua việc sử dụng hoặc nhận các tài liệu trên Website. 3i Law chấp nhận khách hàng theo các thủ tục chính thức nhất định, và không có dịch vụ pháp lý nào được thực hiện cho đến khi các thủ tục đó đã được hoàn thành. Ngoài ra, mối quan hệ luật sư – khách hàng giữa bạn và 3i Law sẽ không được thiết lập cho đến khi các điều khoản của mối quan hệ đó được cam kết bằng văn bản giữa bạn và 3i Law. Các email và thông tin không theo yêu cầu gửi đến 3i Law sẽ không tạo ra mối quan hệ luật sư – khách hàng với 3i Law.

Các thông tin trên Website này là thông tin tổng quát và không cụ thể, đồng thời 3i Law không cam kết hoặc đảm bảo rằng thông tin trên Website là chính xác và đầy đủ. 3i Law có thể sửa đổi hoặc cập nhật thông tin và tài liệu khác trên Website vào bất cứ lúc nào tùy theo quyết định của mình, bao gồm cả Điều khoản Sử dụng và Bảo mật này, và sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. 3i Law hoàn toàn khước từ mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên bất kỳ nội dung nào của Website. 3i Law cũng không bảo đảm rằng việc sử dụng Website này sẽ không bị gián đoạn hoặc không xảy ra lỗi, hoặc những sai sót trên Website sẽ được khắc phục.

Website này có thể chứa những liên kết đến các nguồn khác trên internet. Những liên kết này chỉ được cung cấp để hỗ trợ khách hàng truy cập các nguồn này. Liên kết đến Website khác không ngụ ý bất kỳ mối quan hệ, hợp tác hoặc tán thành với các nguồn được dẫn đến hoặc nội dung của chúng. 3i Law không bị bắt buộc phải kiểm duyệt và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào có thể được truy cập thông qua Website này. 3i Law không nắm quyền kiểm soát đối với các chính sách bảo mật của bất kỳ Website nào được liên kết đến Website của chúng tôi, và rằng các Website này có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào nhiều mục đích hơn, vốn không phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cam kết Bảo mật

3i Law tôn trọng sự riêng tư và an toàn của khách truy cập vào Website. Bản Cam kết Bảo mật này thông báo rằng hoạt động thu thập và phổ biến thông tin của 3i Law chỉ được thực hiện đối với Website này và không áp dụng cho các hoạt động của 3i Law được tiến hành ngoại tuyến. Với việc sử dụng Website của 3i Law, bạn hoàn toàn đồng ý với việc sử dụng thông tin của bạn và đồng ý với những điều khoản của Cam kết Bảo mật này.

Với tư cách là khách truy cập Website, bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Ngay cả khi chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi vẫn có thể thu thập các thông tin không phải định dạng cá nhân của bạn như địa chỉ Internet Protocol (IP), công ty cung cấp dịch vụ Internet, phần mềm trình duyệt, nền tảng phần mềm của bạn, thời gian bạn ghé thăm vào Website và tên miền của Website mà từ đó bạn truy cập vào Website này. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi cho phép chúng tôi theo dõi hành động của người sử dụng Website. Chúng tôi cũng có thể kết hợp những thông tin đó về bạn cùng với những dữ liệu tương tự được thu thập từ những người dùng khác của Website. Chúng tôi sử dụng những thông tin đó để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi, quản trị Website, thu thập thông tin nhân khẩu học và tạo số liệu thống kê người dùng. Chúng tôi không sử dụng những dữ liệu đó để tạo ra hoặc duy trì một hồ sơ cá nhân về bạn.

Trong trường hợp bạn quyết định cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho 3i Law (ví dụ: tên, địa chỉ thực, địa chỉ email của bạn…) liên quan đến việc đăng ký một số dịch vụ nhất định thông qua Website, thông qua việc gửi e-mail cho chúng tôi hoặc điền vào một biểu mẫu web, các thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng để trả lời yêu cầu và phân tích các xu hướng. Ngoài ra, những thông tin đó sẽ không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho đối tượng bên ngoài trừ khi 3i Law được yêu cầu pháp lý phải làm như vậy, liên quan đến điều tra thi hành pháp luật hoặc tố tụng pháp lý khác.

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang khác. 3i Law không chịu trách nhiệm về việc thực hiện bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

Sáng tạo | Hội nhập | Chính trực